Rudraksha

Products
 


Rudraksha Mala
 
 

RudrakshaEk Mukhi Rudraksha   Do Mukhi Rudraksha   Teen Mukhi Rudraksha
Ek Mukhi Rudraksha   Do Mukhi Rudraksha   Teen Mukhi Rudraksha
Price
Rs 5100/-
  Price
Rs 501/-
  Price
Rs 501/-
         
Char Mukhi Rudraksha   Panch Mukhi Rudraksha   Chhah Mukhi Rudraksha
Char Mukhi Rudraksha   Panch Mukhi Rudraksha   Chhah Mukhi Rudraksha
Price
Rs 501/-
  Price
Rs 501/-
  Price
Rs 501/-
         
Saat Mukhi Rudraksha   Aath Mukhi Rudraksha   Nau Mukhi Rudraksha
Saat Mukhi Rudraksha   Aath Mukhi Rudraksha   Nau Mukhi Rudraksha
Price
Rs 1100/-
  Price
Rs 2000/-
  Price
Rs 2500/-
         
Das Mukhi Rudraksha   Egyarah Mukhi Rudraksha   Barah Mukhi Rudraksha
Das Mukhi Rudraksha   Egyarah Mukhi Rudraksha   Barah Mukhi Rudraksha
Price
Rs 3000/-
  Price
Rs 3000/-
  Price
Rs 4000/-
         
Terah Mukhi Rudraksha   Chaudah Mukhi Rudraksha   Gauri Shankar Rudraksha
Terah Mukhi Rudraksha   Chaudah Mukhi Rudraksha   Gauri Shankar Rudraksha
Price
Rs 10,000/-
  Price
Rs 30,000/-
  Price
Rs 2100/-
         
         

Rudraksha Mala


Rudraksha Mala (3mm)   Rudraksha Mala (5mm)   Rudraksha Mala (7mm)
Rudraksha Mala (3mm)   Rudraksha Mala (5mm)   Rudraksha Mala (7mm)
Price
Rs 630/-
  Price
Rs 930/-
  Price
Rs 1230/-